1 כללי.
א. אתר DMO  (להלן: "DMO" או: "החברה") משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: "האתר"), בין היתר באמצעות השתתפות במכירות פומביות ואו מכירות קבוצתיות.

ב.  שפת התקנון נקבעה בלשון זכר בכדי להקל בכתיבתו .
ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש וכל רכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין DMO עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.  גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון שלהלן ועפ"י תנאיו.

אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה. הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לרכישה באתר כמוה כהסכמה לתנאי התקנון להלן אשר מהווים הסכם מחייב בינך לבין DMO:
1. האתר הינו אתר אינטרנט המשמש כזירה למכירות פומביות ואחרות, מנוהל ומופעל על ידי עתיד פתרונות הדפסה ח.פ052164720   אשר משרדיה נמצאים באשתאול 87, מושב אשתאול.
בכל שאלה או בעיה הנוגעת ל-DMO ניתן לפנות בדוא"ל atid.print55555@gmail.com

 

2. הזכות להשתתף במכירה ולהגיש הצעות.

2 א. רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה, כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות אשר ניתן לסליקה במועד הרלנטי של המכירה, וכתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

2 ב. השתתפות במכירות אסורה על עובדי DMO וקבוצות אשר DMO נמנית עליהן.

 

2 ג.  DMO  רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע לך על כך מראש והיא שומרת לעצמה גם את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל את זכייתך.

2 ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף 2 ג' DMO רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2 ה. אם מסרת פרטים שגויים או לא שלמים;

2 ו . אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה ו/או חברות קבוצת אקספרינט הפצה בע"מ.

2 ז. אם עשית שימוש בשירותי DMO לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה בעבר או בעתיד;

2 ח. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם DMO ו/או חברות קבוצת אקספרינט הפצה בע"מ ו/או מי מטעמן.

2 ט. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת DMO ו/או חברות בקבוצת אקספרינט הפצה בע"מ.

2 י. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

2יא. אם לא מילאת את הוראות תקנון זה באשר לאופן הגשת הצעות ו/או השתתפות במכירות.

3.  המוצרים המוצעים במכירה.

3 א.DMO מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצעים באתר והיא מעמידה את האתר כזירה לעריכת מכירות. המוצרים מוצגים ומוצעים למכירה על ידי DMO, לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר.תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד ואינם מדויקים, ייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי החברה והם המחייבים ולא התמונה.

3 ב. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל על-ידי התקשרות בדוא"ל atid.print55555@print.com

3 ג. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים הנמסרים על-ידי החברה אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים המוצעים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. DMO אינה אחראית ולא תהא מחויבת למחירי המוצרים המוצגים באתרי אינטרנט שונים שאינם מופעלים על ידי DMO לרבות אלו העוסקים בהשוואת מחירי אותו המוצר בין אתר DMO לבין אתרי אינטרנט אחרים. למען הסר ספק, המחיר הקובע של המכירה יהיה המחיר המוצג בדפי המכירה באתר.
3 ד. ככל שיש באתר DMO קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים, לא תישא DMO באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם – לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו – או לכל פרט אחר הקשור עמם. DMO אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות שימוש בקישוריות באתר DMO ומוטלת עליך החובה לבדוק כל פרט וכל נתון.

4.  אופן הגשת ההצעות.

4 א. בעת הגשת ההצעה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי לרבות תוקפו ופרטים בדבר ההצעה.

4 ב. אינך חייב לפי חוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה. DMO תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא עפ"י המפורט בתקנון זה.

4 ג. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה הפומבית.

4 ד. לחברה שמורה הזכות לבטל השתתפותך במכירה או לבטל את זכייתך בה, בשל הגשת פרטים לא נכונים ו/או כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

4 ה. תנאי יסודי לכך שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו במערכת באתר  היא שהם יתקבלו  במחשבי DMO באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. DMO אינה יכולה להתחשב ולא תתחשב בהצעות או עדכונים שלא נתקבלו במחשביה, או שנתקבלו באופן משובש, או בחוסר או שלא מולאו כל הפרטים הדרושים או שההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי DMO עצמה. למען הסר ספק, מועד הגשת הצעה ייחשב כמועד שבו נקלטה ההצעה במחשבי DMO בצורה מלאה, שלימה ותקינה.

4 ו. במידה שהצעתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי – אולם קליטת ההצעה במערכת אינה מעידה על קבלתה שכן אישור ההצעה כפוף לבדיקות שונות שנערכות ע"י DMO ומותנות באשור נציג החברה על קליטת ההצעה.

4 ז.DMO שומרת לעצמה הזכות להציע כמות גמישה של פריטים. פירושו של דבר שבמכירות אלה הכמות המוצעת ניתנת לשינוי בהתאם לשיקול דעתה של החברה. החברה רשאית, אך אינה חייבת, להגדיל את הכמות המוצעת אף לאחר סיום המכירה – לפי שיקול דעתה – כך שייתכן וב-"מכירה פומבית" ובמכירה במסגרת "מכירה קבוצתית" ומכירה במסגרת "מכירה לחברים " תוצע למציעים נוספים באותה מכירה האפשרות לרכוש את הפריט במחיר הגבוה ביותר אותו הציעו ו/או שהוצע במכירה והזוכה מוותר בזה על כל טענה בקשר לכך.

4 ח. ב"מכירה קבוצתית" ו"מכירה לחברים" כפי שיפורט להלן – כל משתתף רשאי להזמין פריט אחד בלבד במחיר שנקבע למכירה.

5. מכירה פומבית.

5 א.  במכירה פומבית נקבע מחיר מינימום המהווה את מחיר הפתיחה הנמוך ביותר אותו ניתן להציע עבור המוצר המוצע למכירה. מחיר הפתיחה נקבע על ידי החברה, כל משתתף רשאי להגיש הצעת מחיר בסכום שלא יפחת ממחיר המינימום הנקוב בעת הגשת הצעתו. הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או ממחיר ההצעה הנמוכה שבאותו שלב של המכירה לא יופיעו בתצוגת המכירה.

בזמן שהמכירה הפומבית עדיין פתוחה, הנך רשאי להגיש הצעה או לעדכן את הצעתך על ידי העלאת המחיר שהצעת. עדכון ההצעה אינו דורש מילוי מחדש של הפרטים האישיים. בשום מקרה לא ניתן להגיש או לעדכן הצעה במחיר הנמוך ממחיר העדכני החל באותה עת.
5 ב. מחיר מינימום הנו המחיר בו DMO המציעה את המוצר מסכימה לבצע את המכירה. [במידה והמכירה תסתיים ללא הצעות שוות או גבוהות ממחיר המינימום – תבוטל המכירה או תוארך על פי שיקול דעתה של החברה.

שימו לב ! אין לראות בסטאטוס הזמני במהלך המכרז משום הודעת זכיה או אי זכיה – רשימת הזוכים הסופית תקבע אך ורק עם סיום המכרז וחישוב כל התוצאות.
במידה ובמכירה כלשהי מונהג מחיר מינימום – הדבר יצויין באופן ברור בדף המכירה.
למען הסר ספק, מחיר הפתיחה במכרז אינו מחיר המינימום.

5 ג. כל עוד המכירה הפומבית פתוחה לקבלת הצעות, תתפרסמנה באתר ההצעות הגבוהות שנתקבלו ונרשמו עד לאותו שלב. ההצעות תפורסמנה כשהן כוללות את האות הראשונה של השם הפרטי, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה.  השתתפותך במכירה כמוה כהסכמה לפרסום פרטים אלה באתר באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

5 ד.DMO תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת ההצעות הגבוהות באופן רציף ומקוון.

5 ה. במידה ונקלטו במערכת מספר הצעות תקפות זהות בסכומן, תבחר ההצעה המוקדמת ביניהן.

5 ו. ההחלטה לגבי הזוכים במכירה לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי DMO ומוסכם בזה במפורש לכל דבר ועניין כי  רישומים אלה מהווים ראיה מכרעת וסופית לנכונותם.

6.  מכירה קבוצתית.

6 א. "מכירה קבוצתית" הינה מכירה המאפשרת לDMO לספק מוצרים ושירותים ולהציע לקבוצת קונים מחיר אחיד, אטרקטיבי, למוצר או לשירות, בתנאי שיהיה מספר מינימאלי של קונים המעוניינים לרוכשו.

6 ב. כל עוד "מכירת קבוצתית" פתוחה לקבלת הצעות, יתפרסמו באתר שמות המשתתפים במכירה, כשהם כוללים את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה. השתתפותך במכירה כמוה כהסכמה לפרסום פרטים אלה באתר החברה באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

6 ג.DMO תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת המזמינים באופן רציף ומקוון.

6 ד. במידה שלפני המועד שנקבע לסיום "המכירה הקבוצתית" תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה ב"מכירה הקבוצתית" תהיה DMO רשאית, אך לא חייבת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת. אין בהגדלת הכמות כדי לגרוע מזכייתם של המציעים, אשר הצעותיהם נרשמו והתקבלו קודם לכן.  במידה שבמועד סגירת "המכירה הקבוצתית" פחתה כמות ההזמנות מהכמות שהוצעה בפתיחת המכירה תהיה הנהלת האתר רשאית – אך לא חייבת – לאשר את המכירה או לבטלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם בוטלה המכירה לא יחויבו המשתתפים בכל סכום או עלות שהיא.

6 ה. ההחלטה לגבי הזוכים "במכירה הקבוצתית" לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי DMO ומוסכם בזה במפורש כי רישומים אלה מהווים ראיה מכרעת וסופית לנכונותם.

6 ו. במידה שהמכירה אושרה (כאמור בסעיפים 6ד ו- 6ה) תחשב לעניין הסכם זה כמי שהצעתו זכתה בסכום המוצע לרכוש את המוצר.

7. מכירה רגילה

7 א. ב"מכירה רגילה" יוצע מוצר או שירות במחיר אחיד לכל המעונין לרוכשו.

7 ב. כל הצעה שתרשם ותאושר, בהתאם ובכפוף לתנאים אלה, תחשב כהצעה תקפה.

7 ג. ההחלטה לגבי רשימת המזמינים תעשה על פי הרישום במחשבי DMO ורישומים אלה מהווים ראיה מכרעת לנכונותם.

8. סיום המכירות.

8 א. ב"מכירה פומבית" – המכירה מסתיימת בתום הדקה של השעה הרשומה בדף המכירה או בתום הדקה החמישית לאחר קבלת ההצעה האחרונה, לפי המאוחר.

8 ב. ב"מכירה קבוצתית" – המכירה מסתיימת כאשר התקבלו הזמנות למלוא הכמות המוצעת או במועד סיום המכירה כפי שנקבעו, מעת לעת, בדף המכירה – לפי המוקדם.

8 ג. ב"מכירה רגילה" – המכירה מסתיימת בגמר המלאי.

8 ד. יתכנו סטיות של פרקי זמן קצרים במועדי סיום המכירות ומובהר בזה במפורש כי הדבר לא יהווה עילה לכל טענה, תביעה או דרישה כנגד DMO ו/או ספק המוצר ו/או מי מטעמם.

9. פרסום.

9 א. תוצאות המכירה המתפרסמות באתר DMO עם סיום המכירה אינן סופיות והן כפופות לבדיקה ואישור החברה.
9 ב. אישור זכייה ישלח לזוכים באמצעות דואר אלקטרוני לאחר בדיקת תוצאות המכירה (בד"כ יום עסקים אחד לאחר סיום המכירה).

לתשומת לבך: הודעת הדואר האלקטרוני הנ"ל מהווה תנאי לזכייה במכירה, אולם מובהר כי DMO שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להכיר בתוצאות המכירה, גם לאחר משלוח אישור הזכייה ללקוח, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 14 לתקנון זה להלן ולרבות במקרים של שיבושים, טעויות ו/או תקלות טכניות, ככל שתהיינה כאלה והשתתפותך במכירה מהווה הסכמה מפורשת לתנאי זה.

9 ג. שים לב – אי עדכון כתובת הדואר האלקטרוני שלך בעמוד האישי עלול למנוע את מסירת אישור הזכייה לידך.
10. תשלום ואספקה

10 א. הגשת הצעה וזכייה ב"מכירה פומבית" ו/או הגשת הצעה ל"מכירה קבוצתית" שאושרה ע"י נציג DMO או ל"מכירה רגילה" מהווה זכות לרכוש את המוצר, המחייבת אותך בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידך עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח (אם לא בחרת באופציה לאיסוף עצמי של המוצר) ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: "הסכום לתשלום"). חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך. רק לאחר קבלת אשור חברת האשראי תעבד DMO את ההזמנה ותשלח את המוצר.  בכל מקרה של בחירה באיסוף עצמי של המוצר, יהא עליך להמציא פרטי כרטיס אשראי תקף לסליקת החיוב כאשר החיוב יתבצע במועד בו תגיע לאסוף את המוצר בסניף החברה ו/או במועד בו היה עליך להגיע לסניף האמור.
10 ב. במועד הגשת הצעתך עליך לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח. לתשומת לבך: לאחר הגשת ההצעה לא תוכל עוד לשנות את בחירתך זו.

10 ג. המחירים במכירות הפומביות ובמסגרת "המכירה הרגילה" ו"מכירה קבוצתית" כוללים מע"מ על-פי דין.

10 ד. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך.

10 ה. אלא אם צוין אחרת במפורש, אספקת המוצרים, בין אם על ידי משלוח המוצר אליך ובין אם על ידי איסוף המוצר על ידך מנקודת האיסוף תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

10 ו. דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה כגון הובלה לקומות גבוהות ללא מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.

10ז. לDMO שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי החברה המציעה.

10 ח. בעת תיאום האספקה DMO רשאית לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה. כמו כן יהיה עליך להציג את תעודת הזהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

10 ט. במידה ובחרת באופציה של איסוף עצמי של המוצר, עליך לאסוף אותו ממקום האיסוף תוך 14 ימי עבודה ולא – תחויב בעמלת אחסון של 10 ₪ או בשיעור של 2% מגובה הרכישה, לכל יום נוסף, לפי הגבוה מביניהם.

11. ביטול הצעה וביטול עסקה.

11 א. ב-"מכירה פומבית" הנך רשאי לבטל את הצעתך עד 24 שעות לפני מועד סיום המכירה וב"מכירה קבוצתית" – עד 24 שעות אחרי ההרשמה למכירה ובהתאם להוראות הדין. DMO לא תקבל בקשות לביטול הצעות שלא כמפורט לעיל ובניגוד לדין. על הביטול להיעשות באמצעות משלוח בקשה לכתובת הדואר האלקטרוני info@dmo.co.ill בצרוף פרטים מלאים: שם המציע, מספר תעודת זהות, מספר המכירה, סיבת הביטול ומספר טלפון שבו ניתן להשיג אותך.

11 ב. (בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.

11 ג. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

11 ד. לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

11 ה. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

11 ו. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

11 ז. טובין הניתנים להעתקה, שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

11 ח. במקרה של ביטול העסקה תתבקש להחזיר את המוצר במצב כחדש באריזתו המקורית, ללא פגם או בלאי, למחסן החברה בכתובתה אשתאול 87, מושב אשתאול.

בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול והשבת המוצר במצבו כאמור לעיל, יושב לך באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו ניתנו על ידך בעסקה, הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות ובניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.

11 ט. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה החברה לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמיד את המוצר לרשות החברה במצבו כחדש ובאריזתו המקורית בכתובת אשתאול 87, מושב אשתאול.
12. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

12 א.DMO תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה שלDMO להבטיח חסינות ושמירה מלאה מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת בהם DMO יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע שבDMO – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים – או להשתמש בו לרעה, במקרה כזה מוסכם בזה המפורש כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי DMO וכל מי שבא מכוחה או מטעמה.

12 ב. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של DMO והיא שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע על העמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, אמצעי תשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

12 ג.DMO לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:

12 ד. העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה שלצורך אספקת המוצרים שנמכרו.

12 ה. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בDMO או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות DMO ו/או חברות בקבוצת אקספרינט הפצה בע"מ .

12 ו. אם עשית שימוש בשירותי DMO לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

12 ז. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם DMO או מי מטעמה ו/או החברות בקבוצת אקספרינט הפצה בע"מ.

12 ח. אם התקבל בידי DMO צו שיפוטי או מינהלי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי;

12 ט. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין DMO.

12 י.DMO תהיה רשאית להעביר את פרטיך ואת המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית לחברות אחרות מקבוצת עתיד פתרונות הדפסה ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה .
12.3.8 אם DMO תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות DMO במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי תקנון זה בכל הנוגע לפרטיות השימוש במידע.

12.3.9DMO רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. DMO תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

13.   אחריות.

13.2 השירות באתר DMO ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי DMO בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

13.3DMO עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, DMO אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, או יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת.DMO לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לא תהא אחראית לכל בעיה טכנית, אם תגרם, אשר תמנע ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

13.4DMO לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית, אם תהא כזו חו"ח, על ידי מי משתתפי המכירה ו/ או כל גורם אחר.

13.5 על DMO ו/או מי מטעמה לא תחול אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או בגין כל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל דמי נזק בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, עיכוב בשימוש או בגין אי יכולת לעשות שימוש בזירת המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר וכל כיו"ב בין עפ"י הסכם ובין עפ"י דין.

14. ביטול מכירות

DMO שומרת לעצמה הזכות לביטול מכירות דהיינו הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר הסגירה) ו/או  שלא להכיר בתוצאות המכירה, לרבות גם במקרים בהם נשלחה הודעה הזכייה וכן ובנוסף לנקוט בדרך של ביטול מכירות , בין היתר בכל אחד ואחד מהמקרים המפורטים להלן:

14.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

14.2  אם אירעה תקלה טכנית אשר על פי מיטב הבנתה של DMO מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות על ידי כלל הגולשים באתר.

14.3במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת DMO את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

14.4 בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה.

14.5 בכל מקרה שלדעת DMO נעשתה פעולה, או שיש כוונה לבצע פעולה, בניגוד להוראות תקנון זה.

14.6  אם לאחר זכייה במכירה של מוצר מתברר שהמוצר אזל ואינו במלאי של DMO, רשאית DMO לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין DMO רשאית להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי – תבוטל המכירה ויושב לך כספך באמצעות כרטיס האשראי.

מימשה DMO את זכותה כאמור בסעיף 14 לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, הפסד עקב רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר, עגמת נפש, וכל כיו"ב לרבות נזקים ישירים ועקיפים מכל מין וסוג שהוא.

15. מכירות לחברים– DMO שומרת לעצמה את הזכות לקיים מכירות מיוחדות עבור קבוצות צרכנים מוגדרות (מכירות לחברים למשל) וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובתנאים שייקבעו. לקוחות שאינם נמנים על הקבוצה לה מוצעת המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי DMO ו/ או מי מטעמה.

16.קניין רוחני

16.1  כל זכויות הקניין הרוחני לרבות הפטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, שיטות וסודות מסחריים, הינם רכושה של אקספרינט הפצה בע"מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר, תמונה או נתון אחר הקשור בהפעלתו.

16.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד- מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של DMO מראש ובכתב.

16.3  אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ואין לעשות כל שימוש בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר DMO בלא קבלת הסכמתה של DMO מראש ובכתב.

16.4 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בDMO לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של DMO מראש ובכתב.

16.5.  שמה של DMO וכן שם המתחם (Domain Name) ושל האתר לרבות סימני המסחר של DMO ( בין אם נרשמו ובין אם לא) – אין לעשות בהם שימוש  כלשהו בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של DMOוהם רכושה הבלעדי.

16.6ככל שיש בDMO, סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

17. סמכות שיפוט מקומית.

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה בזה לבתי המשפט במחוז ירושלים בלבד.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל :atid.print55555@gmail.com
18. מכירה אישית

במכירה אישית יוצג בדף המכירה מחיר המינימום וכן שמות הזוכים במכירה האמורה עד לאותה עת.

מכירה אישית :

א. מכירה אישית הנה מכירה שבה מוצע למכירה מוצר ו/או שירות במחיר אשר לא יפחת ממחיר המינימום שיקבע על ידי DMO ביחס לכל מכירה בנפרד (להלן – "המחיר האישי".( מכירה אישית הינה מכירה המוגבלת בזמן.

ב. DMO תהיה רשאית, בכל עת, להגדיל או להקטין את כמות היחידות המקסימלית המוצעת למכירה במכירה אישית. כמו כן DMO תהיה רשאית להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.

ג. בכל מכירה אישית יקבע  ע"י DMO הסכום המינימאלי אותו ניתן יהיה להציע במסגרת אותה מכירה וכן את המחיר האישי, המשקף את המחיר הנמוך ביותר בו יימכר המוצר או השירות המוצעים באותה מכירה אישית. DMO תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע, לגבי כל מכירה, מחיר אישי שונה בין מציע למציע ובכלל זה יכול שהמחיר האישי יושפע מזהות המציע ו/או ממספר התשלומים בהם הציע כל מציע לרכוש את המוצר ו/או השירות המוצעים במסגרת אותה מכירה אישית. המחיר האישי יהיה חסוי ולא יפורסם באתר.

ד. גולש שיהיה מעוניין במוצר ו/או בשירות המוצעים במסגרת מכירה אישית ייתן הצעה לרכישת אותו מוצר ו/או שירות ובלבד שהסכום המוצע באותה הצעה לא יפחת ממחיר המינימום כפי שנקבע באותה מכירה אישית. ההצעה תכלול את המחיר שהמציע מעוניין לשלם עבור המוצר ו/או והשירות המוצעים באותה מכירה אישית וכן את מספר התשלומים בו הוא מעוניין. לכל מציע תינתן האפשרות לתת, עד חמש הצעות לרכישת המוצר ו/או השירות המוצעים באותה מכירה אישית (להלן – "כמות ההצעות המותרת"), ואולם DMO רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע, לגבי כל מכירה ו/או לגבי מציע כלשהו או קבוצה של מציעים, כי כמות ההצעות המותרת באותה מכירה ו/או על ידי אותו מציע או אותה קבוצה של מציעים תהיה גבוהה יותר. קביעתה של DMO לגבי כמות ההצעות המותרת לא תפורסם באתר והיא המחייבת.

ה. נתן גולש הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים במסגרת מכירה אישית והצעה זו היתה נמוכה מהמחיר האישי, לא יזכה המציע במוצר ו/או בשירות המוצעים ותינתן לו הודעה מתאימה על כך. מציע שלא זכה יהיה רשאי להמשיך ולהציע הצעות עד לכמות ההצעות המותרת שנקבעה לגבי אותו מציע, ובלבד שהצעתו הבאה תהיה גבוהה מההצעה האחרונה אותה הגיש במסגרת אותה מכירה אישית.

ו. נתן מציע במכירה אישית הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים בסכום השווה או הגבוה מהמחיר האישי שנקבע לגבי אותו מציע, תתקבל הצעתו של המציע, בהתאם לסכום ההצעה ובכפוף לתנאי התשלום שנבחרו על ידי אותו מציע.

ז. יובהר ויודגש, מציע יחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה.

ח. יובהר ויודגש, לא תינתן כל אפשרות למציע שהגיש הצעה במכירה אישית לחזור בו מהצעתו.  ניתנה הצעה ע"י מציע והצעה זו זיכתה את המציע במכירה, קרי הפכה את המציע לזוכה, יהא הזוכה  זכאי לבטל את הזכיה אך ורק בכפוף לאמור בסעיף 11 לתקנון זה.

DMO תהא רשאית להפעיל מכירות (פומביות ו/או קבוצתיות ו/או אישית) עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת.

עדכון אחרון 30.11.16